Nog andere

Nog andere

  1. Om te help met sy pastorale bediening, volg Ds Crous die “Myers Briggs” persoonlikheids ontledingskursus.  Hierdie kennis het hy op verskillende geleenthede binne en buite gemeenteverband gebruik en gedeel.
  2. Deur die loop van jare het sekere negatiewe gebeure in Wolseley gemeenskap plaasgevind wat ook ‘n sterk invloed op die gemeente se lidmaatgetalle gehad het.

Onder andere:

   1. Die kaartjie kantore van Spoornet en afdelings van Transnet op Wolseley het toegemaak;
   2. Die skoolkoshuis het toegemaak weens te min leerlinge;
   3. Die Hoërskool is verklein na net ‘n Laerskool en hoërskoolleerlinge is weggestuur na koshuise op ander dorpe.  Lg het ook ‘n invloed gehad op nuwe intrekkers;
   4. Eers Boland Bank (vandag Nedbank) en later Eerste Nasionale Bank het hul dienste op Wolseley beëindig;
   5. Munisipale kantore het verskuif na Ceres.
   6. Die gemeente se lidmaatgetal het mettertyd geleidelik afgeneem en die kerkraad het begin sukkel om al sy 45 poste voltallig te kry.  Saam met die STB Kommissie, moes die Kerkraad anders oor sy samestelling begin dink.  Die kerkraad besluit gedurende 2004 om die wyke in te deel in Blokke.  Afhangende van die grote van die wyk, word daar op ‘n gemiddelde van drie dorpswyke in ‘n blok en twee buitewyke in ‘n blok gewerk.  Elke blok het ‘n ouderling en diaken en verteenwoordig die blok op die kerkraad.  Verder verrig wyksameroepers en dienswerkers die funksies soos dit in elke wyk benodig word.  Kommissies, op daardie stadium, Diensverhouding, Jeug, Finansies, Eiendom, Skakel , Getuienis en Vrouediens het elkeen ‘n ouderling met opdrag wat weer die kommissie verteenwoordig op die kerkraad.  Met die inwerking stel van die nuwe struktuur, is daar meer as 30 vrywillige dienswerkers (diakens en ouderlinge uitgesluit) betrek.  ‘n Nuwe energie wat loskom in die gemeente.

 

 1. Aan die hand van Rick Warren se boek, “Die Doelgerigte Lewe”, bied die gemeente vanaf 20 Julie 2008  ‘n 40 Dae veldtog aan van selfondersoek om so hul aardse doel te ontdek.  Die hele gemeenskap is uitgenooi om aan hierdie geleentheid deel te neem.  Die veldtog duur 6 weke en eindig op 31 Augustus 2008.  Belangstellendes word by 30 gashere/klein volwasse groepies ingedeel en kom op ‘n weeklikse basis bymekaar.  Die tieners en kleiner kinders is ook betrek, sommiges selfs by die skole.  Eredienste word gewy aan dieselfde skrifgedeelte van die afgelope week en ‘n eredienskommissie, saam met Ds Crous, help beplan aan die erediens.  Behalwe dat lidmate baie geestelik gegroei en persoonlike vernuwing ondervind het, was dit merkbaar hoeveel lidmate by die reëlings van hierdie veldtog betrek is.  ‘n Hegte band het onder lidmate plaasgevind en sommige kleingroepe het na afloop van die veldtog voort gegaan met hul weeklikse byeenkomste. Voorwaar een van Wolseley gemeente se hoogtepunte.