Die jongste jare: 1988-2013

armandHoogtepunte tydens Ds Crous se dienstermyn:

 1.  Die gemeente vier sy  55ste verjaarsdag, en olyfboompies van plantmateriaal van die Olyfberg, Israel wat geskenk is deur Mnr. Prop Lategan word geplant – een per leraar.
 2. Gedurende September 1994 hou die gemeente ‘n 25 jaar aardbewing-gedenkdag en Ds Strydom (leraar tydens die aardbewing van 1969) lei die erediens.
 3. Maatskaplike dienste word uitgebrei en groei tot waar daar in 2013 twee maatskaplike werkers diens doen.
 4. Ds Crous, as lid van die Sinodale Diens van Barmhartigheid kommissie was betrokke met die samesmelting van die NG Kerk se Barmhartigheidskommissie en die VG Kerk se Diakonale dienste.  As voorsitter van Wolseley BADISA speel hy ‘n belangrike rol in die oorskakelingsproses.
 5. In 1993 ontstaan Wolseley se leraarskring.
 6. Weeklikse dienste word saam met die VG Kerk gehou by die Dwarsrivier gevangenis en later by die SAPD Wolseley.
 7. Die Skakelraad vir NGKA, Worcester ontbind in 1995 weens die samesmelting van die twee susterskerke, N G Sending Kerk en N G Kerk in Afrika, vandag bekend as die V G Kerk.  Ons gemeente gaan tot einde Mei 1997 voort om Evangelis Vivian Zengetwa (NG Kerk in Afrika) finansieël te ondersteun.
 8. Mnr Werner Redelingshuys word as jeugwerker in 1994 vir ‘n jaar aangestel vir hulp.  Hywas gedurende 2012 leraar in McGregor-gemeente.
 9. Vanaf Desember 1994 tot 1997 word Prop CJ de Jager as bedieningshulp aangestel.  Hy vertek na Vaalrivier Vanderbijlpark. Prop Fred Louw is hier vir ‘n paar maande en word beroep na La Rochelle-gemeente.
 10. Op 20 – 22 November 1998 vier ons gemeente haar 60 jarige bestaan.
 11. Prop. Christiaan C van der Merwe (Tolla) word vanaf Januarie 1999 aangestel as bedieningshulp. Hy trou met Heidi Joubert en Christiaan word gebore kort voor hul vertrek na Rouxville gemeente.
 12. Augustus 2000 sluit die gemeente aan by die Vennootskap vir Gestuurde gemeentes – ‘n inisiatief van BUVTON wat lei tot die viering van ons eie belydenis op Sondag, 23 April 2006.
 13. Gesamentlike aksies met die V G Kerk.
 14. Nog andere